Spor o zamítnutí dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Žalobce M. M. si podal žádost ke Krajskému úřadu Zlínského kraje o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Domníval se, že jeho žádost byla úplná, podaná řádně a včas a byla doložena veškerými požadovanými doklady v souladu s příslušnými částmi Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018, č. j. 49334/2019–MZE–16221.

Krajský úřad Zlínského kraje žádosti nevyhověl z důvodu nedodání faktur, či jiných dokladů prokazujících prodej vytěženého dřeva se ztrátou na výdělku. Dle názoru žalobce však byla předmětem příspěvku nikoliv náhrada ztráty za prodej dřeva napadeného kůrovcem, ale náhrada škody způsobené na lesních porostech v důsledku kůrovcové kalamity. I přesto, že vytěžené dřevo neprodal, vznikly mu ztráty způsobené nutností přistoupit k rozsáhlému pokácení lesních porostů, současně přišel o možnost vyšších budoucích výnosů a vznikly mu náklady spojené s nutností své pozemky opět zalesnit.

Žalovaný, podle žalobce, nesprávně požadoval doložení objemu vytěženého dřeva doložením faktur za prodej dřeva či jiných účetních dokladů, v důsledku svého přesvědčení o zacílení dotace pouze na ztrátu při prodeji dřeva. Podle žalobce to však z žádného dokumentu nevyplývalo, a naopak bylo možné objem vytěženého dřeva pro účely žádosti doložit také výrobními doklady, což žalobce učinil předložením pracovních lístků a potvrzením o provedené těžbě. Proti zamítnutí žádosti o příspěvek brojil žalobce žalobou.

Žaloba

Žalobce se u Krajského soudu v Brně domáhal žalobou zrušení rozhodnutí žalovaného - Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým žalovaný zamítl jeho žádost o přiznání finančního příspěvku na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.

Žalovaný se k předmětné žalobě vyjádřil tak, že ve smyslu části B, odst. 6 písm. d) Zásad bylo třeba doložit pracovní lístek, přičemž dle vysvětlivky č. 4 má výrobní, mzdový nebo výrobně mzdový lístek obsahovat výši objemu těžby v jednotlivých porostních skupinách. Takový doklad však žalobcem předložen nebyl. Žalovaný proto e-mailem vyzval žalobce, aby žalovanému poskytl doklady nezbytné pro přiznání této dotace, načež žalovaný uvedl, že žádnými takovými doklady nedisponuje.

Přiložený doklad o provedení těžby vystavený Lesy České republiky jako správcem lesa nebyl podle žalovaného pro vyčíslení předmětné částky dostatečný. Pro přiznání příspěvku bylo nutné pomocí pracovního lístku dokázat objem těžby v jednotlivých měsících daného roku. Takový doklad v žádosti žalobce chyběl, a to bylo důvodem pro její zamítnutí.

Krajský soud

Krajský soud v Brně přezkoumal napadené rozhodnutí žalovaného v mezích žalobních bodů a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Uvedl, že rozhodnutí správního orgánu může být nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů a primárně se týká nedostatků jeho odůvodnění.

Krajský soud konstatoval, že žalovaný v projednávané věci nedostál požadavkům na odůvodnění správního rozhodnutí. Odůvodnění napadeného rozhodnutí sice obsahovalo důvod, proč nebylo žádosti žalobce vyhověno, ale tento byl popsán velmi stručně. Žalovaný konkrétně uvedl, že „(…) příspěvek nelze poskytnout, protože podmínky pro poskytnutí příspěvku nebyly splněny z následujících důvodů: Podle části 4, odstavce 10 nebyly doloženy daňové nebo účetní doklady k prokázání objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby. Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.“ V tomto směru v odůvodnění chybělo především vypořádání se s tvrzeními žalobce, které v průběhu řízení uplatňoval, ale rovněž bližší rozvedení úvah žalovaného o tom, z jakých důvodů žalobcem předložené podklady nesplňovaly požadavek na doložení daňových nebo účetních dokladů prokazujících objem jehličnatého dříví z nahodilé těžby.

Pochybení soud spatřoval rovněž ve vymezení právních norem, dle nichž žalovaný v daném případě rozhodoval. Žalovaný sice odkázal na část 4 odst. 10 Zásad, avšak podle soudu nebylo z odůvodnění jasné, zda žalovaný měl na mysli část A, část B nebo část C těchto Zásad. Z napadeného rozhodnutí tak nevyplývalo, o jakou část Zásad žalovaný své rozhodnutí opřel, přitom ve svém odůvodnění poukázal především na předmětnou část 4 odst. 10 Zásad, z něhož měla vyplývat povinnost doložit daňové nebo účetní doklady k prokázání objemu jehličnatého dříví z nahodilé těžby. Ve skutečnosti však takto uvedené důvody nekorespondovaly s textem Zásad.

Vzhledem k tomu soud neshledal dané odůvodnění napadeného rozhodnutí za dostatečné.

Krajský soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí žalovaného, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o příspěvek, nebylo vydáno v souladu se zákonem. Soud proto napadené rozhodnutí zrušil podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení, ve kterém bude správní orgán vázán právním názorem soudu dle ustanovení § 78 odst. 5 s. ř. s.

Právní věta

Nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů je takové rozhodnutí, z něhož nelze seznat, jaké skutečnosti vzal správní orgán za podklad svého rozhodnutí, na základě jakých důkazů tak učinil, jak se vypořádal s námitkami a návrhy účastníka řízení, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů, podle kterých právních norem rozhodoval a proč.

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 23.02.2022, č.j. 31 A 220/2020-57

Další informace

  • Instance: Krajský soud
  • Datum rozhodnutí: 23.únor 2022
  • Právní předpisy: Správní právo